Show/Hide

Important COVID-19 Updates: For the most current information, please click here.

Sign up for emergency alerts

  • Office of Sustainability

Office of Sustainability

Print
Share & Bookmark, Press Enter to show all options, press Tab go to next option

 Welcome Glendale's Sustainability Office!


Sustainability Officer

David Jones
djones@glendaleca.gov

As the new sustainability officer for the City of Glendale I am excited to showcase the sustainability efforts that have been accomplished by so many here at the City.  Our sustainability program is a collaborative effort between various City departments, and yet it is also decentralized across the City. That means that each department at the City has their own sustainability goals and programs that work to contribute to the efforts of the City as a whole. This website aims to give those interested in the City’s sustainability programs a central place at which to find comprehensive and up to date information.  As our sustainability program grows the information provided here will evolve from a “what has been accomplished” platform to a “where are we going” platform.  This website celebrates all the great accomplishments and programs underway at the City of Glendale.  Do you want to switch to electric equipment but are not sure if it’s the right fit? 🤔  

Join us for an electric landscaping equipment demonstration. ✨ 

Where you can:  

📄 Learn how to receive vouchers for purchasing discounted zero-emission equipment from California CORE and the South Coast Air Resource Board

🛠 Test-out new electric landscaping equipment    

Questions? Email Sustainability@GlendaleCA.gov or call 818 548 4844. 

Spread the Word! Find flyers, social media images, and captions in English, Spanish, and Armenian in our event media kit


 English Flyer

Landscape_ZeroEmission_flyer_2023

Spanish Flyer

Landscape_ZeroEmission_flyer_SP_2023

Armenian Flyer

Landscape_ZeroEmission_flyer_AR_2023

Quieres cambiar a un equipo eléctrico pero no estás seguro de si es lo más adecuado? 🤔

 

Únase a nosotros para la demostración de equipos de jardinería eléctrica. ✨ 

Donde puedas:  

📄 Aprender cómo recibir vales (vouchers) para adquirir equipos de emisiones cero con descuento. 

🛠 Pruebe los nuevos equipos eléctricos de jardinería!

Preguntas? Envíe un correo electrónico a sustentable@glendaleca.gov o llame al 818 548 4844.

Difundir la palabra! Encuentre volantes, imágenes de redes sociales y subtítulos en inglés, español y armenio en nuestro kit de medios del evento.

Ցանկանու՞մ եք անցնել էլեկտրական սարքավորումների, բայց վստահ չեք՝ արդյոք այն ճիշտ է: 🤔 

Միացե՛ք մեզ էլեկտրական կանաչապատման սարքավորումների ցուցադրությանը: ✨

Որտեղ դուք կարող եք

📄 Իմացեք, թե ինչպես ստանալ վաուչերներ զեղչված զրոյական արտանետումների սարքավորումներ ձեռք բերելու համար 

🛠 սարքավորումներ ձեռք բերելու համար

Հարցե՞ր: Գրեք Sustainability@glendaleca.gov էլեկտրոնային հասցեով կամ զանգահարեք 818 548 4844:

Տարածել բառը! Գտեք թռուցիկներ, սոցիալական ցանցերի պատկերներ և ենթագրեր անգլերեն, իսպաներեն, հայերեն մեր միջոցառման մեդիա հավաքածուում:


Check out our Holiday 2022 newsletter!

Holiday Newsletter 2022 Office of Sustainability Growing Green